REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.norkastworka.pl

I. Definicje
1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
2. Formularz Zamówienia (Koszyk) – usługa elektroniczna, formularz dostępny
w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie
Towarów do koszyka oraz określenie warunków Umowy w postaci sposobu
dostawy i płatności;
3. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza
zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą;
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia – automatyczny e-mail od Sprzedawcy
potwierdzający, że Sprzedawca otrzymał Zamówienie od Klienta;
6. Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia – e-mail od Sprzedawcy potwierdzający
realizację Zamówienia i zawarcie Umowy;
7. Przedsiębiorca – Klient prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową;
8. Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą
jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji
Działalności Gospodarczej, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, z tym zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów
zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa;
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
10. Sklep internetowy – sklep internetowy Norka Stworka znajdujący się na stronie
internetowej pod adresem www.norkastworka.pl umożliwiający dokonywanie
zakupów Towarów za pośrednictwem Internetu, będący własnością Sprzedawcy;
11. Sprzedawca – Artem3 Magdalena Góra z siedzibą w Szamotułach, przy ul. Zielonej 32a, 64-500 Szamotuły, posiadającą numer NIP: 7642192252, REGON: 302415635, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej posiadającą email: artem3@artem3.com, telefon: 798164929;
12. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca
przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą;
13. Umowa – umowa sprzedaży Towaru/Towarów zawierana albo zawarta pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
14. Ustawa – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020
poz. 287 z późn. zm.);
15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego
składania Zamówień na Towary, wysyłania zamówionych Towarów, płatności za
zamówione Towary, rezygnacji z Zamówienia, odstąpienia od Umowy oraz
składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Regulamin skierowany jest do Klientów będących zarówno Konsumentami,
Przedsiębiorcami-Konsumentami, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze
Sklepu internetowego.
3. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta, w tym złożenia
Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego
treści. Akceptując treść Regulaminu Klient składa oświadczenie, iż zapoznał się
z tą treścią, zrozumiał postanowienia Regulaminu oraz w pełni je akceptuje.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego
przeznaczeniem. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez
Klienta treści o charakterze bezprawnym.
5. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta konieczne jest posiadanie
komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (np.
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari), włączoną
obsługą plików cookies w przeglądarce internetowej oraz posiadanie aktywnego
konta poczty elektronicznej.
6. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej, w tym m.in. zdjęcia, opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny Towarów – stanowią zaproszenie do
zawarcia Umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
7. Wszystkie informacje zawarte na Stronie internetowej są chronione prawami
autorskimi Sprzedawcy. Klient nie ma prawa do ich kopiowania i
rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych
stronach internetowych bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody
Sprzedawcy.
III. Zamówienie
1. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Klienta.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za
pośrednictwem Strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
Sprzedawcy pod adresem kontakt@norkastworka.pl
3. W celu złożenia Zamówienia Klient musi wybrać Towar/-y (poprzez dodanie ich do
Koszyka) i wypełnić Formularz Zamówień, a następnie poprzez naciśnięcie
przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wysłać Zamówienie do
Sprzedawcy.
4. Klient zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia Formularza
Zamówień danymi osobowymi w postaci:
a) imienia i nazwiska / nazwy przedsiębiorstwa,
b) adresu zamieszkania / adresu siedziby,
c) adresu e-mail,
d) numeru telefonu,
e) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby,
f) numeru NIP, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy
Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia, a następnie Potwierdzenie Przyjęcia
Zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Umowa zostaje zawarta z
chwilą wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do
Klienta.
IV. Ceny Towarów
1. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są cenami
brutto (zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i są wyrażone w złotych
polskich.
2. Przy Zamówieniach Towarów należy
każdorazowo doliczyć koszt przesyłki w wysokości:

Przy Zamówieniach Towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki w wysokości:

15,00 zł brutto – kurier Pocztex;

15,00 zł brutto – paczkomaty Inpost

15,00 zł brutto – kurier Inpost;

20,00 zł brutto – kurier DPD

9,00 zł brutto – Orlen Paczka/ Paczka w RUCHU

25,00 zł brutto – kurier UPS

25,00 zł brutto – kurier DHL

25,00 zł brutto – płatność przy odbiorze, kurier wybrany przez sprzedawcę

30,00 zł brutto – stała stawka, kurier wybrany przez sprzedawcę

3. Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące Towarów dostępnych w Sklepie
internetowym nie łączą się.
V. Płatność
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności za Towar/-y:
a) „płatność przy odbiorze” – należność jest pobierana przez kuriera, paczkomat;
b) „płatność z góry” – płatność realizowana jest za pomocą systemu PayU.
2. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) „płatności przy odbiorze” – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności
w momencie odbioru Towarów;
b) „płatności z góry” – Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie
2 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.
c) tradycyjny przelew bankowy
VI. Wysyłka Towarów
1. Sprzedawca wysyła Towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca wysyła Towary w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych –
liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło:
a) wysłanie do Klienta „Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia” – w przypadku, gdy
Klient wybrał sposób „płatności przy odbiorze”;
b) zaksięgowanie zapłaty za Towary na rachunku bankowym Sprzedawcy –
w przypadku, gdy Klient wybrał sposób „płatności z góry”.
3. Sprzedawca wysyła Towary za pośrednictwem:
a) firmy kurierskiej DPD, Pocztex, Poczta Polska, Inpost, UPS, Orlen Paczka (dawniej Ruch)
b) paczkomatów wskazanych na Stronie internetowej.
VII. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta i Przedsiębiorcę-
Konsumenta
1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł Umowę na odległość,
może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów:
a) dodatkowych poniesionych przez Sprzedawcę, jeżeli Konsument lub
Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy
zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym,
b) bezpośrednich związanych ze zwrotem Towaru.
Do zachowania terminu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta
wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem
terminu do odstąpienia od Umowy.
2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru
w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez
niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
a) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę-Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone:
a) pisemnie na adres: Artem3, ul. Zielona 32a, 64-500 Szamotuły
b) w formie elektronicznej na adres: kontakt@norkastworka.pl
4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr
1 do Regulaminu. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać
z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje
wiązać.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-
Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty
dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument,
chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny
sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta lub
Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania
Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta lub
Przedsiębiorcę-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, lecz
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili od
Umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą zwrócić Towar na adres:
Artem3, ul. Zielona 32a, 64-500 Szamotuły.
8. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-
Konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub
Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
Umowy.
VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towarów i reklamacje
1. W stosunku do Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów Sprzedawca
jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne Towarów na podstawie postanowień
niniejszego punktu oraz przepisów Ustawy.
2. W przypadku otrzymania wadliwego Towaru Konsument oraz Przedsiębiorca-
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji:
a) pisemnie na adres: Artem3, ul. Zielona 32a, 64-500 Szamotuły;
b) w formie elektronicznej na adres:kontakt@norkastworka.pl.
3. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien zawrzeć w reklamacji :
a) informację o reklamowanym Towarze;
b) okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia wady Towaru;
c) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową, tj. wymiany
Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru;
d) danych kontaktowanych,
z tym zastrzeżeniem, że brak podania ww. informacji nie wpływa na skuteczność
złożenia reklamacji.
4. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który składa reklamację jest
obowiązany udostępnić Sprzedawcy wadliwy Towar. Sprzedawca zobowiązany
jest odebrać od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta wadliwy Towar na
własny koszt, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zgodzi się
dostarczyć ten Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Artem3, ul. Zielona 32a,
64-500 Szamotuły. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania odebranie Towaru lub dostarczenie go na adres Sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-
Konsumenta niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w
powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. Sposób rozpatrzenia reklamacji zależy od żądania Konsumenta lub
Przedsiębiorcy-Konsumenta. Zgodnie z przepisami Ustawy:
a) Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument lub
Przedsiębiorca-Konsument zażądał jego wymiany, lub gdy Konsument lub
Przedsiębiorca-Konsument zażądał jego naprawy, ale doprowadzenie do
zgodności Towaru z Umową poprzez naprawę jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy,
b) Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Konsument lub
Przedsiębiorca-Konsument zażądał jego naprawy, lub gdy Konsument lub
Przedsiębiorca-Konsument zażądał jego wymiany, ale doprowadzenie do
zgodności Towaru z Umową poprzez wymianę jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy,
c) Sprzedawca może odmówić naprawy lub wymiany Towaru, jeżeli ta naprawa
lub wymiana są niemożliwe lub wymagałaby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy.
7. Sprzedawca naprawia lub wymienia Towar w rozsądnym czasie od chwili, w której
został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o braku
zgodności Towaru z Umową.
8. Sprzedawca naprawia lub wymienia Towar bez nadmiernych niedogodności dla
Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru
oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument go nabył.
9. Koszty naprawy lub wymiany Towaru, w tym w szczególności koszty opłat
pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
10. Poza uprawnieniami określonymi w pkt. 6 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca- Konsument może złożyć oświadczenie obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru,
b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru w terminie,
c) Towar jest wadliwy, pomimo tego, że Sprzedawca dokonał jego naprawy lub
wymiany,
d) wada Towaru jest na tyle istotna, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie
od Umowy bez uprzedniego dokonywania jego naprawy lub wymiany,
z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźne wynika, że Sprzedawca
nie naprawi lub nie wymieni Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
11. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi kwoty
należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub
Przedsiębiorcy-Konsumenta o obniżeniu ceny.
12. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, jeżeli Konsument
lub Przedsiębiorca-Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy:
a) został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od
wymogów wynikających z Umowy, oraz
b) wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
13. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-
Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może skorzystać z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym w
szczególności:
a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty
Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w
sporze pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-
Konsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady
bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne
sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron,
bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w
tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w
zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na
stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
b) przez poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przed stałymi polubownymi sądami
konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji
Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o
sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się
pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne
rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na
stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
c) przez poddanie sporu pod rozstrzygnięcie przed powiatowym rzecznikiem
konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy
starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach
powiatu), a ich zadaniem jest udzielanie wsparcia merytorycznego, w tym
bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod
adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów
konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
d) przez poddanie sporu pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w
tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także
wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego
przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą na
Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie
ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od
przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
4. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika
Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
5. Na podstawie przepisu art. 558 § 1 k.c. Sprzedawca całkowicie wyłącza swoją
odpowiedzialność wobec Przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne Towarów
(rękojmia).
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej
ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego
tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma
zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Przedsiębiorcę w
stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub
niezwiązanych z Umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca
nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
X. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora
danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
korzystania ze Strony internetowej, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są
w Polityce Bezpieczeństwa i Prywatności.
XI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od momentu jego udostępnienia na Stronie internetowej.
2. W razie niejasności lub pytań dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować
się z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy Artem3, ul. Zielona 32a, 64-500 Szamotuły, tel.: +48 798164929, e-mail: kontakt@norkastworka.pl
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie,
w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Wszelkie zmiany
Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu
na Stronie internetowej. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się
ze zmianami. Korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej po wprowadzeniu
zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub
Przedsiębiorcą-Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na
siedzibę Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa
polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy.
6. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta oraz
Przedsiębiorcy-Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów,
których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą
a Konsumentem oraz Przedsiębiorcą-Konsumentem, na mocy prawa, które
zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)

 

………………………………………..
Miejscowość, data
Imię i nazwisko ……………………………………………….
Adres …………………………………………………………..

Artem3, ul. Zielona 32a, 64-500 Szamotuły

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja/My(*) niżej podpisany/podpisani(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)
odstąpieniu od umowy ………………………………..………………………………………………
zawartej w dniu ……………………………………………………….
Wariant A(*)
Oświadczam, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użyłem/użyliśmy(*) przy zawarciu ww. umowy.
Wariant B(*)
Oświadczam/y(*), że chcę/chcemy(*), by zwrot płatności nastąpił na następujący numer
rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis

(*) Niepotrzebne skreślić
Wariant A jest stosowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie wybierze
wariantu B. Wynika to z z przepisu art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.) („Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument
wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.”)
Wariant B jest stosowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybierze ten
wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam mowa. Wybór tego wariantu jest
DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem i stanowi wyraźną zgodę, o której
mowa w przywołanym wyżej przepisie art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).